Incassotarieven

Behandelingskosten

Ongeacht het resultaat berekent Schakenraad Advocaten € 45,00 aan behandelingskosten voor het aanmaken van uw incassodossier. Deze kosten zijn derhalve verschuldigd na opdracht tot incasso door de opdrachtgever.

Incassoprovisie

De hoogte is afhankelijk van het geïncasseerde bedrag. De incassoprovisie wordt in principe verhaald op de debiteur. Incassoprovisie is uitsluitend door de opdrachtgever verschuldigd wanneer de debiteur om feitelijke of juridische redenen niet tot betaling van de provisie overgaat en wordt in dat geval berekend over het werkelijk geïncasseerde bedrag en wordt vermeerderd met BTW. Indien geen enkel bedrag is geïncasseerd, is de opdrachtgever ook geen incassoprovisie verschuldigd.

Geïncasseerd bedrag Incassoprovisie
tot € 5.000,00 15 %
over het meerdere tot € 12.000,00 10 %
over het meerdere tot € 25.000,00 8 %
over het meerdere tot € 50.000,00 5%
over het meerdere 3%

 

Tarief Rechtsmaatregelen

Ingeval van rechtsmaatregelen is de opdrachtgever aan Schakenraad Advocaten verschuldigd het hierna te noemen honorarium op uurbasis en welke afhankelijk is van het belang (dat is hoofdsom, rente tot dag der dagvaarding en gevorderde kosten) van de zaak. Dit is onverminderd de verschuldigdheid van de vorenbedoelde incassoprovisie, voor zover die in rechte wordt toegewezen en verhaalbaar op debiteur blijkt te zijn.

Onder rechtsmaatregelen worden verstaan alle maatregelen, waarbij een gerechtelijke instantie (waaronder arbitrage) wordt ingeschakeld door of namens de opdrachtgever, alsmede wanneer door of namens de opdrachtgever verweer wordt gevoerd in een door de debiteur aanhangig gemaakte procedure.

Belang honorarium per uur
belang tot € 5.000,00 € 95,00
belang tussen € 5.000,00 tot € 25.000,00 € 165,00
belang tussen € 25.000,00 tot € 50.000,00 € 180,00
belang van een hoger belang € 210,00

Algemeen

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW. Alle intern (o.a. kantoorkosten) en extern door Schakenraad Advocaten gemaakte kosten aan derden, zoals deurwaarderskosten, griffierecht, verhaalsonderzoek, leges en uittreksels komen voor rekening van de opdrachtgever.

Ingangsdatum: 1 januari 2012. Alle eerdere uitgegeven Incassotarieven van Schakenraad Advocaten komen hiermee te vervallen. Genoemde bedragen zijn gesteld in euro’s, periodieke prijswijzigingen voorbehouden. Op de incassowerkzaamheden van Schakenraad Advocaten zijn van toepassing de Algemene Incassovoorwaarden, welke aan u kunnen worden toegezonden