Incassovoorwaarden

Betaling zal geschieden niet later dan 3 weken na de factuurdatum. Bij overschrijding daarvan zal zonder aanmaning rente verschuldigd zijn van 10% per jaar, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Consumenten:

Deze incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 BW.

De tarieven zijn als volgt:

  • minimumtarief € 40,00
  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 5.000,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00

Ondernemers:

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan belopen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente, met een minimum van € 75,00.