Beroep op financieringsvoorbehoud en de matiging van de contractuele boete

In de huidige tijd van voorspoed floreert de economie. Zo ook de huizenmarkt. Huizen worden verkocht tegen de verkoopprijs of, in sommige delen van het land, zelfs voor meer. Belangrijk is dat u goed let op de inhoud van een koopovereenkomst.

Financieringsvoorbehoud

Vaak wordt eerst de koopovereenkomst getekend en daarna geprobeerd financiering te krijgen. Geen vuiltje aan de lucht. Maar let op: het beoordelen van een financieringsaanvraag duurt al snel enkele weken. Niet iedere verkoper wil daarop wachten. Hij kan daarom vooraf een financieringsvoorbehoud in die overeenkomst opnemen.

Wil de koper om financiële redenen ontbinden?

Dat kan, maar hij moet dat schriftelijk, gemotiveerd én vóór de afgesproken datum aan u als verkoper berichten. Afhankelijk van de inhoud van het vermelde beding moet de koper bij het ontbindingsbericht zijn aanvra(a)g(en) en de afwijzing(en) daarop hebben toegevoegd. De koper kan zich er niet gemakkelijk vanaf maken. Hij moet zich inspannen om financiering te krijgen en u als verkoper moet die inspanning kunnen beoordelen. Is het ontbindingsbericht onvolledig, dan is er niet rechtsgeldig ontbonden. In dat geval eindigt de overeenkomst niet, want hij bestaat nog gewoon.

Tekortschieten leidt tot een boete

De koper moet hierna meewerken aan de levering bij de notaris of zelfs daarvoor nog zekerheid stellen. Zekerheid stellen kan in de vorm van het storten van een waarborgsom of het geven van een bankgarantie. Werkt de koper niet mee of stelt hij geen zekerheid, dan schiet hij toerekenbaar tekort in zijn contractuele verplichting(en) tegenover u. De sanctie in zo’n geval is dat de koper een boete verschuldigd is van meestal 10% van de verkoopprijs.

Als verkoper heeft u 2 keuzes: óf u geeft de koper een herkansing óf u wilt contractueel van de koper af. In het laatste geval moet u de overeenkomst ontbinden. Dan bent u bevrijd van de koper en kunt u de woning aan een ander verkopen. Bovendien kunt u nog de voornoemde boete van de koper vorderen. Legt u dit voor aan een rechter, dan voert de koper meestal verweer. Bijvoorbeeld dat de boete moet worden gematigd. In de praktijk is de rechter echter terughoudend met dat matigen. Hij doet dit pas wanneer de boete buitensporig is en als het leidt tot een onaanvaardbaar resultaat. Voor u als verkoper is het goed om te weten dat de boete eigenlijk nooit wordt gematigd tot een waarde beneden het schadebedrag, dat u door het mislukken van de verkoop hebt geleden.

Tot slot

Kortom, let goed op uw eigen verplichtingen en blijf proactief handelen. Ontbindt een koper niet rechtsgeldig, maar werkt hij bijvoorbeeld wel mee aan de levering terwijl u als verkoper dat niet doet, dan kan de boete voor uw rekening komen! Goede voorlichting over de inhoud en werking van een koopovereenkomst is belangrijk.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

No results found.