Blijven werken na de AOW-gerechtigde leeftijd?

In veel sectoren kampen werkgevers met een tekort aan personeel. Werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken zijn vaak nog fit en hebben veel ervaring. Wat zijn de consequenties als de “oudere” werknemer in dienst blijft? Naast overdracht van kennis zijn er ook arbeidsrechtelijke voordelen. Er gelden speciale (voor werkgevers) gunstige regels om AOW-gerechtigden in dienst te houden.

Als in de arbeidsovereenkomst of CAO is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd, eindigt deze automatisch van rechtswege en hoeft niet te worden opgezegd. Dat heet een pensioenontslagbeding. Er hoeft ook geen transitievergoeding te worden betaald.

Is zo’n bepaling niet schriftelijk overeengekomen, dan loopt de arbeidsovereenkomst na het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd door. De werkgever kan dan eenmalig zonder toestemming van het UWV opzeggen, zonder opzegging met instemming van de werknemer en zonder de kantonrechter te vragen om een ontbindingsbeschikking. De opzegging moet  in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gedaan worden. Voldoende is dat de arbeidsverhouding bestond vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Er is geen transitievergoeding verschuldigd. 

Bij opzegging tegen de AOW-gerechtigde leeftijd geldt de normale opzegtermijn. Deze is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Heeft de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt, dan bedraagt de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn één maand (artikel 7:672 lid 3 BW), ongeacht de duur van het dienstverband. Wil de werkgever de  arbeidsovereenkomst, ingegaan voor de AOW gerechtigde leeftijd om een andere reden beëindigen en er is geen sprake van een pensioenontslagbeding, dan blijft de ‘gewone’ ontslagbescherming. Is de arbeidsovereenkomst beëindigd op bovenstaande wijze, dan kan opnieuw een arbeidsovereenkomst worden gesloten. Dat heeft voordelen, namelijk:

  • Zo kunnen normaliter 3 overeenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan in drie jaar om ze van rechtswege te laten eindigen (daarna wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd). De aaneenschakeling van contracten voor bepaalde tijd wordt een keten genoemd. Bij  AOW-gerechtigde werknemers die in dienst treden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd mogen 6 overeenkomsten achtereen worden aangegaan in 4 jaar, die van rechtswege eindigen. Pas na 6 overeenkomsten of na 4 jaar wordt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen en eindigen de arbeidsovereenkomsten weer automatisch na afloop van de termijn (van rechtswege).
  • Pensioengerechtigden kunnen geen aanspraak maken op sociale zekerheidsuitkeringen als WW en WIA. Werkgevers betalen daarvoor dan ook geen werkgeverslasten.
  • Wordt een werknemer ziek, dan geldt een loondoorbetalingsverplichting en re-integratieplicht van maximaal 2 jaar. Bij AOW’ers hoeft de werkgever bij ziekte maar 6 weken door te betalen en te zorgen voor re-integratie in het eigen bedrijf. De werkgever hoeft voor een zieke AOW’er geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever (geen tweede spoor re-integratie) en geen plan van aanpak voor re-integratie op te (laten) stellen. Dit geldt overigens alleen als de ziekte begon na de AOW-leeftijd.
  • Werknemers kunnen vragen om aanpassing van de arbeidsduur, waarop de werkgever moet ingaan tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen. Bij een AOW’er mag de aanpassing ook zonder zwaarwegende belangen worden geweigerd.
  • Kan een ander loon worden afgesproken? Dat kan als het maar niet onder het minimumloon is. Ook dient vakantietoeslag te worden betaald.  In CAO’s kunnen andere afspraken zijn opgenomen.

Het in dienst houden van een pensioengerechtigde werknemer kan dus een serieuze optie zijn. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact op! We staan u graag te woord!