Skip to content

Corona crisis: onzekerheid en de omstandigheden van het geval

De wereld is momenteel in de greep van het coronavirus. Door alle getroffen maatregelen voelt het dagelijks leven soms vreemd aan. De situatie die nu is ontstaan brengt allerlei onzekerheden en vragen met zich mee. Sommige vragen zijn van juridische aard en worden door mijn cliënten om die reden aan mij gesteld.

Cliënten die noodgedwongen hun bedrijfsactiviteiten tijdelijk moeten staken vragen bijvoorbeeld of klanten al dan niet om die reden een lopende overeenkomst kunnen beëindigen? Wat zijn de gevolgen indien een huurder als gevolg van deze crisis de huur niet kan voldoen? Kan een aannemer de uitvoering van herstelwerkzaamheden zonder risico op aansprakelijkheid voor vervolgschade uitstellen nu contacten zoveel als mogelijk moeten worden vermeden of er eenvoudigweg te weinig beschikbaar personeel is om het werk uit te voeren?

Coronacrisis of niet, het recht is is weliswaar bedoeld om helderheid te scheppen maar dat is lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Sommige vragen kunnen door toepassing van wet- en regelgeving direct worden beantwoord maar dat is, anders dan mensen soms denken, niet altijd eenvoudig.

Niet zonder reden moet een rechter bij de beoordeling van een zaak rekening houden met bijvoorbeeld ‘de bedoeling van partijen’, ‘de maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ en ‘de omstandigheden van het geval’. Soms kan een partij die in beginsel en bepaald recht heeft (zoals het recht van eigendom dat in het civielrecht als het meest omvattende recht op een zaak wordt beschouwd) dit recht zelfs toch niet uitoefenen. Dat wordt ‘misbruik van bevoegdheid’ genoemd en ook aan dit oordeel ligt een afweging van de betrokken belangen ten grondslag. Als er sprake is van een wanverhouding tussen de belangen van de partij die zich op een recht beroept en de belangen die daarmee worden geschaad dan kan de uitoefening van het recht naar redelijkheid (daar is die term weer) toch niet zijn toegestaan.

In onze dagelijkse praktijk hebben mijn collega’s van Schakenraad Advocaten en ik ook oog voor dergelijke afwegingen. Al is het maar omdat een rechter als onafhankelijke partij deze afwegingen maakt en de rechtspraak een belangrijke norm vormt. Daarnaast spelen er in veel zaken onzekere factoren waarover een cliënt goed moet worden geïnformeerd en waar zo goed als mogelijk op moet worden geanticipeerd.

Daarbij staat uiteraard altijd het belang van de cliënt centraal. Zodoende proberen we er, steeds in overleg met cliënt, voor te zorgen dat ook in onduidelijke situaties een rechtvaardige uitkomst wordt bereikt.

Welke juridische vragen door het coronavirus de komende tijd moeten worden beantwoord is niet goed te overzien. Maar als u wordt geconfronteerd met een probleem of u heeft een juridische vraag op onder meer het gebied van arbeid, letsel, huur, buren- of bouwrecht, al dan niet als gevolg van de crisis waar wij allemaal momenteel mee worden geconfronteerd, stel deze dan gerust. Wij dragen graag bij aan het vinden van de best mogelijke oplossing.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.