Skip to content

Recht op vrije advocaatkeuze verder opgerekt

Tegen onzekerheden in het leven kunt u zich verzekeren. Voor autopech, voor de ziekenhuisbehandeling, en ook voor juridische zaken. Doordat gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid steeds onaantrekkelijker wordt gemaakt (de financiële grens wordt verlaagd en de eigen bijdrage die betaald moet worden, wordt verhoogd) sluiten meer mensen een rechtsbijstandsverzekering af. Bijna alle soorten juridische geschillen behalve vaak die in het strafrecht vallen onder de dekking van zo’n verzekering. De exacte voorwaarden vindt u terug in de polis. Die verzekering bevat een aantal voorwaarden zoals de dekkingslimiet, de premie en de uitsluitingsgronden.

De belangrijkste beperking is dat u als verzekerde niet zo maar de advocaat van eigen keuze mag inschakelen. Verzekeraars bedingen vaak dat pas bij het opstarten van een gerechtelijke procedure of wanneer daarin verweer moet worden gevoerd, de ‘eigen advocaat’ aan het werk mag gaan. Op kosten van diezelfde verzekeraar. Dit geldt ook in een administratieve of bezwaarprocedure tegen een overheidsorganisatie, terwijl daar geen rechter aan te pas komt. Dit oordeelde het Europese Hof enkele jaren geleden en ondanks heeft ditzelfde Hof het recht op vrije advocaatkeuze verder opgerekt.

Het Europese Hof oordeelde dat er nog meer onder die gerechtelijke procedure valt. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelf een voorafgaande fase, moet worden geacht onder ‘gerechtelijke procedure’ te vallen. U kunt dus nog eerder aanspraak maken op de advocaat van uw eigen keuze. Meld u een concreet geschil bij uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar, dan ontstaat er al een situatie die mogelijk tot een procedure kan leiden. Ook een buitengerechtelijk/minnelijk traject of de onderhandelingsfase lijkt daar onder te vallen. U kunt op dat moment uw rechtsbijstandsverzekeraar al vragen om de zaak naar uw eigen advocaat door te verwijzen. Dit is winst voor u als verzekerde met een rechtsbijstandsverzekering.

Heeft u hier vragen over? Bel gerust en ik bespreek met u graag de mogelijkheden.

Bron: ECLI:EU:C2020:372

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.