Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen burgers en de overheid. Het geeft regels waar bestuursorganen zich aan moeten houden en regels die u beschermen tegen besluiten van die organen. Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. U kunt hierbij als direct of derde belanghebbende bij betrokken zijn.

U bent direct belanghebbende als het besluit rechtstreeks aan u gericht is.Heeft u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd en wordt deze geweigerd? Dan bent u direct belanghebbende in het bestuursrecht.

U bent derde belanghebbende wanneer een besluit aan een ander gericht is, maar u toch in uw belangen raakt. Bijvoorbeeld wanneer er naast u gebouwd wordt en u gaat tegen een dichte hoge muur aan kijken. In de rechtspraak zijn in de loop van de tijd vijf criteria ontwikkeld om te bepalen of u een derde belanghebbende bent, namelijk:

  1. Een objectief bepaalbaar belang. U mag niet slechts een subjectief belang hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw belang alleen een persoonlijke beleving treft;
  2. Een persoonlijk belang. Uw belang moet zich kunnen onderscheiden van willekeurige andere belangen;
  3. Een eigen belang. Het moet gaan om uw belang en niet de belangen van iemand anders, bijvoorbeeld uw collega;
  4. Een rechtstreeks belang. Er mag dus geen sprake zijn van afgeleid belang, bijvoorbeeld bij een contractuele relatie;
  5. Een actueel belang. Dit in tegenstelling tot een niet concreet, onzeker of in de toekomst gelegen belang.

Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift tegen een besluit van het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard zodat de stap naar de rechter gezet moet worden. De belanghebbende moet dan een beroepschrift indienen bij de bevoegde rechtbank. Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de beroepsprocedure kan een belanghebbende zo nodig om een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen. Meestal bevat een verzoek om voorlopige voorziening de vraag het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluit op bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep, maar er kunnen ook andere voorzieningen worden gevraagd. Bijvoorbeeld om iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure te behandelen alsof hij over de vergunning beschikt die is geweigerd.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! We helpen u graag.

Ondernemingsvormen

De vraag waarom een ondernemer nu juist voor die ene rechtsvorm kiest en niet voor een andere wordt zelden gesteld. Wilt u een BV of een VOF? Of misschien toch liever een NV? De Kamer van Koophandel registreert de ondernemingsvorm, de notaris adviseert, zet alles netjes op papier, en u gaat ondernemen. Maar op een dag gebeurt er iets wat u niet hebt voorzien. En wat niemand u heeft verteld. U raakt in juridische problemen.

Welke ondernemingsvorm u hebt gekozen kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf, uw personeel en zelfs voor uw privéleven. Schakenraad Advocaten weet dat als geen ander. Met meer dan 30 jaar ervaring in het adviseren en bijstaan van bedrijven denken wij in termen van aansprakelijkheid en de fiscale gevolgen van zo’n keuze voor nu én later.
Hoe vaak gebeurt het niet dat twee mensen enthousiast gaan samenwerken terwijl zij elkaar, als het er op aankomt, eigenlijk helemaal niet zo goed kennen? En weet u wat het betekent dat binnen een VOF beide partners aansprakelijk zijn? De advocaat is opgeleid om te denken ‘Wat als het misgaat?’ Noem het een beroepsafwijking waar u als ondernemer van kunt profiteren.

Rechtsvorm en feitelijke omstandigheden

Zo is er het verhaal van iemand met een vrij beroep die al jaren met succes binnen een groepspraktijk werkzaam was. Het bedrijf draaide goed en de persoon in kwestie stelde voor om eindelijk de maatschap officieel vorm te geven. ‘Goed idee’, zegt de ene maat tegen de andere, ‘maar dan moet jij je nog eerst inkopen.’ Het komt voor. En dat terwijl deze professional al jarenlang zijn hele hebben en houden had geïnvesteerd om er een bloeiende praktijk van te maken. Schakenraad Advocaten ging in deze zaak tot aan de Hoge Raad en terug om cliënts’ gelijk te halen. Wanneer een rechter een samenwerkingsvorm op grond van de feitelijke omstandigheden als een maatschap typeert, dan kan dat tot gevolg hebben dat het door de samenwerking opgeleverde voordeel (lees: winst) met terugwerkende kracht moeten worden gedeeld. Het inschakelen van Schakenraad Advocaten maakt u wegwijs in de verschillende rechtsvormen, mogelijke alternatieven en de gevolgen van uw keuze. Een geruststellende gedachte.

Statuten en aandeelhoudersovereenkomst

Een ander voorbeeld: de aandeelhoudersovereenkomst. Daarbij gaat het over afspraken die de ondernemer van een BV met partners maakt over ieders rechten en plichten. Zijn die vervat in de door een notaris opgemaakte statuten dan worden deze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Omdat er, zeker bij een startende onderneming, veel in korte tijd kan veranderen of bijgesteld moeten worden, biedt een aandeelhoudersovereenkomst de mogelijkheid om buiten de statuten om zaken te regelen. Want elke wijziging in de statuten loopt via de notaris. In de praktijk worden de statuten nogal eens ‘vergeten’, met alle gevolgen van dien. Zeker als er boetebepalingen in zijn opgenomen kunnen de gevolgen desastreus zijn. Een gesprek over het opstellen van een gedegen aandeelhoudersovereenkomst die met alles rekening houdt zal uw onderneming veel goed doen. En uzelf meer vrijheid geven om te doen waar u goed in bent: ondernemen.

Contracten en voorwaarden

Wist u dat slechts de helft van de ondernemers met schriftelijke overeenkomsten werkt, en een derde algemene voorwaarden heeft? Zolang de zaken goed gaan, heeft u deze ook niet echt nodig. Maar dan zijn er onverwacht problemen. Een goed opgesteld contract en heldere voorwaarden zijn dan een veilige garantie.

Het is ook belangrijk dat de inhoud van een contract goed wordt beoordeeld, dat uw algemene voorwaarden op juiste wijze zijn opgesteld en dat deze ook op correcte manier worden gebruikt. Laat u tijdig door ons adviseren. Dat scheelt u later een hele hoop rompslomp. Om nog maar niet te spreken over de kosten waar u beslist niet op zit te wachten.

Werken met ZZP’ers.

Op de pagina over arbeidsrecht vindt u meer over werken in opdracht, de Wet DBA en modelovereenkomsten zoals die door de belastingdienst zijn opgesteld. Ook daar zijn nogal wat bedenkingen bij te plaatsen. Samen met uw advocaat maakt u ook hier de beste keuze.

Bedrijfsruimte

Weet u welke stappen u moet zetten om een huurovereenkomst te beëindigen? En wat u beslist niet moet doen? Hoe u het beste een voorstel tot huuraanpassing kunt doen? Belangrijke vragen waarmee u ook als ondernemer te maken kunt hebben. Bent u zelf verhuurder van een bedrijfsruimte, weet u dan welke juridische weg u moet bewandelen als uw huurder een huurachterstand heeft? In de praktijk blijkt dat één op de vier huurcontracten tot problemen leidt die vaak voorkomen kunnen worden. Door tijdig juridisch advies in te winnen en uw huurcontracten door een advocaat op te laten stellen.

Huurt u zelf een bedrijfsruimte en wilt u een bestaand contract openbreken en herzien omdat de omstandigheden of bedrijfsvoering veranderd zijn? Kom dan eens langs en laat u voorlichten over de mogelijkheden. Want als de juridische zaken goed geregeld zijn, kunt u zich weer volledig richten op waar u als ondernemer goed in bent: ondernemen.

Arbeidsrecht

Schakenraad Advocaten biedt snel uitkomst bij vragen of advies over arbeidsrecht. Binnen 24 uur controleren onze arbeidsrechtspecialisten uw opgestelde contract op eventuele fouten of mogelijke valkuilen. Binnen 24 uur! Zo kunt u vaak dezelfde dag nog weten hoe het zit, en kunt u flexibel en adequaat inspelen op veranderende omstandigheden.

Als ondernemer wordt u geacht op de hoogte te zijn van alle regels in het arbeidsrecht. In de praktijk is dat ondoenlijk. Dat geldt ook als het gaat om de wettelijke regels voor ambtenaren of uitzendkrachten. Het wordt nog ingewikkelder als u als werkgever niet langer van de diensten van de werknemer of een groep werknemers gebruik wil maken. Alle ambitie rondom de versoepeling van het ontslagrecht ten spijt. Gelukkig kunt u voor deze lastige materie terecht bij Schakenraad Advocaten.
Bij het woord arbeidsrecht denken veel ondernemers vooral aan problemen rondom ontslag, reorganisatie of medezeggenschap. Maar dat is maar een gedeelte van het verhaal. Ook de keuze van de samenwerking kan veel uitmaken. En wat gebeurt er met al die overeenkomsten als u gaat reorganiseren? Fuseren? Weet u welke CAO van toepassing is als twee bedrijven fuseren die elk een verschillende CAO hebben? Bent u verplicht advies te vragen aan de OR? Mag u loon opschorten bij arbeidsongeschiktheid? Voor al dit soort vragen schuiven wij graag bij u aan tafel. Het kan een hoop sores schelen. Kortom: schakel ons in voor kwesties op het gebied van arbeidsrecht!

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) roept altijd veel vragen op. Deze wet is gekomen in plaats van de VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie. Om het gemakkelijker te maken of iemand in loondienst is of niet wordt gebruikgemaakt van zogenoemde modelcontracten. Deze zijn te vinden via de website van de belastingdienst. U vindt er algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. De belastingdienst zegt erover: De algemene modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar. Zij dekken vrijwel alle soorten arbeidsrelaties waarin er geen sprake is van loondienst. Omdat deze modelovereenkomsten heel algemeen zijn geformuleerd, is het belangrijk om goed na te gaan of de overeenkomst die u wilt gebruiken, wel past bij uw opdracht en de afspraken die u samen wilt maken.

Werken in opdracht of arbeidsovereenkomst?

De belastingdienst merkt al op dat het belangrijk is om goed na te gaan of de overeenkomst past bij de opdracht en de afspraken die u wilt maken met de partij die voor u gaat werken. Tot zover is daar niks mis mee. Met het overeenkomen van een vijfjarig contract bent u er zeker van dat u de komende vijf jaar geen loonheffingen hoeft af te dragen. Maar, pas op! Het wordt een heel ander verhaal als er tussentijds wijzigingen in de arbeidsrelatie zijn opgetreden. Dat laatste is een regelrechte valkuil. Want stel dat na drie jaar de relatie toch een beetje verwordt, dan is het heel goed denkbaar dat u zich niet meer aan de letter van het contract houdt. Dan kunt u op het matje worden geroepen bij de belastingdienst. En dan blijkt die garantie van vijf jaar ineens niet meer geldig. Het gevolg: u moet alsnog en met terugwerkende kracht premies en belasting afdragen.

De zzp’er gedraagt zich als werknemer

Heel vervelend wordt het als een zzp’er zich (bewust) gaat gedragen als uw werknemer. Stel dat de zzp’er waarmee u een contract hebt afgesloten na een paar jaar voelt aankomen dat het contract na de overeengekomen periode van vijf jaar niet verlengd gaat worden. Dan kan deze zich gaan gedragen alsof hij of zij bij u in dienst is: er wordt een parkeerkaart aangevraagd, de zzp’er is ineens kind aan huis, gaat uiteraard mee met het bedrijfsuitje… en zorgt er ondertussen voor dat er niet meer voor andere opdrachtgevers wordt gewerkt. Bij beëindiging van het contract wordt dan vervolgens bij het UWV een WW-uitkering aangevraagd. Hiervan wordt de belastingdienst op de hoogte gebracht die vervolgens bij u verhaal komt halen. Een indianenverhaal? Helaas niet. Te voorkomen? Gelukkig wel. Door contact op te nemen met Schakenraad Advocaten en eens rustig over de mogelijkheden te komen praten. Dat is een investering die zeker loont.