Erfrecht

Problemen in de familiesfeer kunnen vaak heel ingrijpend zijn. Discussies en ruzies erfrechtkwesties kunnen hoog oplopen. Om dan het hoofd koel te houden is niet gemakkelijk.

Continue reading

Bewind, curatele en psychiatrie

Door vergrijzing en doordat mensen steeds langer thuis wonen nemen ook de problemen toe. Zo kan bewindvoering nodig zijn of mentorschap. Dit wordt ook wel “beschermingsbewind” genoemd, hetgeen dus iets anders is dan het meer bekende “schuldsaneringsbewind”.

Wanneer iemand volgens de rechter lichamelijk of geestelijk zo achteruit is gegaan dat die persoon niet meer in staat wordt geacht zijn belangen van vermogensrechtelijke aard te behartigen, kan een bewindvoerder over het vermogen worden aangesteld. Dat geldt ook als er sprake is van mogelijke verkwisting of bij problematische schulden. Dat klinkt allemaal heel juridisch. En dat is het ook. Daarom geven wij u graag een paar voorbeelden uit de praktijk.

Onderbewindstelling en mentorschap

Zo kan er bewind worden aangevraagd voor een jong iemand die een erfenis heeft gekregen waarbij de kans groot is dat deze het geld er binnen no time er doorheen jaagt. Door een bewindvoerder aan te stellen wordt deze persoon als het ware tegen zichzelf beschermd. Op die manier hoopt de wetgever dat die persoon later wel verantwoordelijk met dit geld zal omgaan. Wanneer iemand niet meer kan beslissen over zijn behandeling kan een mentor worden aangesteld.

Gedwongen opname

In de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrisch Ziekenhuis (Wet BOPZ) staan de rechten beschreven van cliënten bij gedwongen opname in een (psychiatrische of psychogeriatrische) instelling. Er staat bijvoorbeeld in wanneer dwang is toegestaan en wat dan de rechten zijn van personen die dan ineens patiënt zijn geworden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ‘het afwenden van gevaar’ voor de persoon zelf, voor anderen of hun omgeving. Schakenraad Advocaten maakt zich graag sterk voor deze cliënten.

Bijstand en advies

Soms is het werkelijke verhaal niet zoals het verteld wordt. Daarom is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk mensen in de directe omgeving van de ‘bedreigde’ cliënt gesproken wordt. Alleen op die manier kan de waarheid achterhaald worden. Is opa echt zo agressief als de dochter het doet voorkomen? Waarom hebben ze daar in de dagbehandeling nooit iets van gemerkt? Of is het haar misschien om het huis te doen? Bij een gedwongen opname moet het gaan om een gevaar ten gevolge van een stoornis en niet van relatieproblemen of financieel gewin.
Natuurlijk, er zijn regels voor het gedwongen opnemen van mensen in een psychiatrische inrichting. En soms is het helaas nodig dat mensen niet meer thuis blijven wonen terwijl zij dat zelf nog wel willen. Schakenraad Advocaten zal ook daar adviseren en bijstaan met respect voor alle betrokkenen.

Wonen

Bent u huurder van een woning, dan kan er van alles misgaan waarvoor u de hulp van een advocaat nodig hebt. Bijvoorbeeld als de huur plotseling wordt verhoogd of een te snelle stijging vertoont waar u het he-le-maal niet mee eens bent. Of als het pand dat u huurt ernstige gebreken blijkt te hebben. Kunt u de huur dan opzeggen totdat deze zijn verholpen? In hoeverre kunt u de verhuurder dwingen om een lekke dakgoot te repareren? Wat kunt u doen als u huurachterstand heeft? En wat mag de verhuurder dan doen? Mag de huur worden verhoogd als het pand wordt gerenoveerd? Zit u met dit soort vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

‘Beter een goede buur…’

Problemen met de buren komen vaak voor. Meestal blijven deze beperkt tot een kwade blik of elkaar juist negeren. Soms leidt het zelfs tot openlijke vijandelijkheden. Om dat te voorkomen is het goed om op tijd contact op te nemen met een advocaat die de lont uit het kruitvat kan halen. Precies, een specialist van Schakenraad Advocaten. Want die weet alles over grensconflicten, maar ook over hoe je elkaar kunt vinden bij geluidsoverlast of ander wangedrag.

Politie en justitie

Bent u verdacht van een strafbaar feit? Dan hebt u vanaf het moment van aanhouding al recht op een advocaat. Eentje die u doortastend en met kennis van zaken bijstaat. Juist in deze fase van het gerechtelijk onderzoek is dat heel waardevol. Uw advocaat zal er toezicht op houden dat het OM (Openbaar Ministerie) geen onrechtmatige inbreuk maakt op uw privacy en dat het onderzoek volgens de regels verloopt. En dat er rekening wordt gehouden met de belangen van u als verdachte.

Uw advocaat zal het door het OM geleverde bewijs steeds kritisch beoordelen en ervoor zorgen dat ook de rechter dat doet. Bijvoorbeeld wanneer moet worden geoordeeld over voorlopige hechtenis. Maar ook bij de uiteindelijke beantwoording van de vraag of wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat iemand het ten laste gelegde feit heeft gepleegd.

Bijstand in de voorfase

In de fase van het voorbereidend strafrechtelijk onderzoek kan uw advocaat u op meerdere vlakken bijstaan. Zo heeft u recht op bijstand door een advocaat tijdens de verhoren. Uw advocaat kan er ook voor zorgen dat door het OM nadere onderzoekshandelingen worden verricht. Bijvoorbeeld het horen van getuigen die nog niet door de politie zijn gehoord. Dan kan blijken onder welke omstandigheden het strafbare feit is gepleegd of zelfs dat de verdachte onschuldig is. Dat kan dus een groot verschil uitmaken.
Uiteindelijk zal uw advocaat alles op alles zetten om de rechtbank een zo volledig mogelijk dossier voor te leggen op grond waarvan wordt geoordeeld of het ten laste gelegde feit bewezen kan worden geacht en of u als verdachte ook strafbaar bent.

TOM-zitting

Steeds vaker worden zaken niet op zitting van een rechter gebracht maar door het OM zelf afgewikkeld. Ook dan kan de bijstand van een advocaat van waarde zijn. De advocaat kan het strafdossier opvragen en beoordelen
hoe groot de kans is dat een verdachte, in geval van weigering van het strafvoorstel van het OM, door een rechter wordt veroordeeld. Ook kan worden beoordeeld of het strafvoorstel van het OM redelijk is.

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een officier van justitie een verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf) of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt, maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.
Er bestaat de mogelijkheid om tegen een strafbeschikking (bijvoorbeeld een boete) in verzet te komen. Ook in dat kader kan Schakenraad Advocaten u van dienst zijn.

Beslaglegging

Het komt vaak voor dat het OM beslag legt op eigendommen die u als verdachte in uw bezit heeft. Dat hoeft lang niet altijd úw eigendom te zijn. In dat geval kan uw advocaat overleg voeren met het OM omtrent de opheffing van het beslag. Is de Officier van Justitie – want die beslist daarover – hiertoe niet bereid, dan kan door de advocaat een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank.

Schakel met de buitenwereld

Daarnaast kunt u uw advocaat inschakelen voor het regelen van allerlei praktische zaken. Zeker wanneer u gedetineerd bent zal deze een belangrijke schakel zijn tussen u en de buitenwereld. Vooral in het contact met uw naasten kan uw advocaat een sleutelrol vervullen.

Bent u getuige?

Ook dan kan het ook verstandig zijn om de hulp van een advocaat in te roepen. Al was het alleen maar om uzelf gerust te stellen over wat u kunt verwachten als u voor de rechter moet verschijnen.

Bent u slachtoffer?

Als slachtoffer van een misdrijf bent u vanuit uw kwetsbare positie beslist geholpen bij een advocaat die niet alleen de strafrechtelijke kant van de zaak in de gaten houdt. Ook als slachtoffer heeft u namelijk rechten, waar de rechtbank rekening mee moet houden. Zo heeft u vaak recht op informatie over het strafproces, een spreekrecht en het recht om een schadevergoeding in te dienen. In dat geval is het verstandig een letselschadeadvocaat van Schakenraad Advocaten in de arm te nemen. In onze folder Letselschade leest u meer over letselschade bij gewelds- en zedenmisdrijven.

Uitkering

Uitkeringsinstanties worden vaak gezien als logge, bureaucratische organisaties. Het is moeilijk tot ze door te dringen. Het is nog lastiger om de weg te vinden in het oerwoud van regels. Ondanks dat via internet alles te vinden is. Of misschien wel juist daarom. Daarbij komt ook nog eens dat er steeds weer dingen veranderen. Probeer dat maar eens bij te houden. Gelukkig is dat niet nodig. Want Schakenraad Advocaten weet precies hoe de vork in de steel zit.

Schakenraad Advocaten houdt zich sinds jaar en dag bezig met sociaal zekerheidsrecht, waardoor het kantoor inmiddels een behoorlijke expertise heeft opgebouwd. Hierdoor zijn onze advocaten in staat om een vertaalslag te maken van wetten en regels naar uw specifieke situatie. En, misschien nog wel belangrijker: wij weten door te dringen waar u dichte deuren tegenkomt.
De advocaten van ons kantoor richten zich met name op problemen met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wajong of WIA) en werkloosheidsuitkeringen (WW). Ook met vragen over andere soorten uitkeringen zoals bijstandsuitkeringen of voor vragen over sociale voorzieningen kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u advies geven over uw kansen in een eventuele procedure tegen het UWV, de gemeente, de SVB of andere uitkeringsinstanties en staan u desgewenst bij in de bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedures. Kortom: met een advocaat van Schakenraad Advocaten staat u een stuk sterker.

Letselschade

Na een (bedrijfs)ongeval, een misdrijf of een medische misser staat alles plotseling stil. Bij Schakenraad Advocaten begrijpen wij de impact die dat op uw leven heeft.  Want dagelijks horen wij de verhalen. Wij kunnen de klok niet terugdraaien. Maar wij kunnen u wel helpen uw leven weer op gang te brengen. En voor u aan de slag te gaan om een passende schadevergoeding te regelen die dat mogelijk maakt.

De draad weer oppakken…

Gek genoeg is de hoogte van de schadevergoeding niet het eerste waar de meeste mensen aan denken die, al dan niet via Slachtofferhulp, bij ons aanschuiven. ‘Hoe kan ik de draad van mijn leven weer oppakken?’ is een veelgehoorde vraag. Of ‘Hoe zit het met mijn werk, wil mijn baas me nog terug?’. Ons uitgangspunt is steeds dat wij er alles aan gaan doen om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk uw oude leven weer kunt leiden. En dat u de kosten die dat met zich meebrengt volledig vergoed krijgt. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen, ook als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Het is altijd de moeite waard.

Meer informatie over Letselschade als gevolg van:

Meer dan 35 jaar ervaring in letselschadezaken heeft ons geleerd dat de werkelijke schade bij letselzaken vaak wordt onderschat. Daarnaast wordt de aard én de omvang van de schade vaak ook nog eens betwist door diegene die deze heeft veroorzaakt. Alsof het rouwproces, waar u als slachtoffer middenin zit, nog niet zwaar genoeg is. De letselschadeadvocaat heeft daar alle begrip voor. Het eerste gesprek is bedoeld om u uitleg te geven over het proces, te achterhalen wie eventueel uw schade zal moeten gaan vergoeden en een eerste indruk te krijgen welke schade u hebt geleden, zowel lichamelijk (materieel) als geestelijk (immaterieel). Deze eerste inventarisatie is heel belangrijk voor het verdere verloop van uw zaak om de hoogte van de schadeclaim te kunnen vaststellen.

De letselschadeadvocaat bepaalt de strategie die nodig is om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. Dat doet hij niet alleen. In veel gevallen zal de casemanager het voorbereidende dossierwerk doen, zorgen voor een soepel verloop van alle communicatie en zich verdiepen in de details van uw schade. Al snel na de eerste kennismaking wordt u voorgesteld aan deze tweede professional die zich helemaal op uw zaak zal richten. En waarmee u dus veel te maken zult krijgen. Omdat er altijd twee juridische specialisten voor u aan het werk zijn, is de bereikbaarheid groot.

We onderscheiden ons bovendien door het inschakelen van verschillende medisch adviseurs die we naar hun specifieke kunde inzetten. Zij raadplegen op hun beurt weer hun consulenten uit de vele specialismen, als dat nodig mocht zijn. Op die manier verzekeren we ons van een op maat gesneden medisch advies, waarmee we ons voordeel kunnen doen in uw specifieke zaak.

Voordat de hoogte van de schadeclaim wordt vastgesteld, is het zaak om uit te zoeken op wie u de schade kunt verhalen. In de meeste gevallen zal dat een verzekeraar zijn. Voor letselzaken bent u bij Schakenraad Advocaten beslist aan het juiste adres want met vier gespecialiseerde letselschadeadvocaten is Schakenraad het grootste kantoor in de regio op dit terrein dat voor slachtoffers optreedt. Anders gezegd: wij kennen de tegenpartij. Wij weten hoe verzekeraars denken en hoe wij voor u het beste pleidooi kunnen houden.

Wat ook speelt bij verkeersongevallen is het begrip ‘eigen schuld’. Wie heeft bijgedragen aan het ongeval? En voor welk deel? Dat zijn typisch vragen die in het steekspel tussen advocaat en verzekeraar beantwoord moeten worden. Is er sprake geweest van alcohol- of drugsgebruik? Is er te hard gereden? Zat de chauffeur in de auto te telefoneren? Bij een ongeval waarbij twee auto’s betrokken zijn geweest, zal de verzekeraar van de tegenpartij zijn verzekerde in zo’n geval vaak voor de volle 100% proberen vrij te pleiten. Dat die eigen verzekerde ten minste ook een deel van de schuld draagt, komt pas ter tafel na aandringen van de advocaat. Het resultaat is dan een reële verdeling van schuld en dan nog een billijkheidscorrectie. Zo wordt een vergoeding gevonden die fair is.

Wanneer iemand veroorzaker is van een eenzijdig ongeval is het onmogelijk om een ander daarvoor aansprakelijk te stellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat er nooit geen schadevergoeding kan worden uitgekeerd. Heeft u misschien een schadeverzekering? En wist u dat een inzittendenverzekering op u als chauffeur van toepassing is ook als u alleen rijdt? Dit zijn typisch zaken die te maken hebben met afhandeling van de schade. Eerst stellen wij vast wie er aansprakelijk is en vervolgens kijken wij of de schade te verhalen is, en bij wie.

Uw advocaat zal proberen om een schadevergoeding te krijgen die is gebaseerd op wat de werkelijk geleden en naar verwachting nog te lijden schade is. Vooral dit laatste is iets waarin Schakenraad Advocaten zich steeds weer weet te onderscheiden. Want wat zijn de gevolgen van het letsel op de lange termijn? Een voorbeeld: als u de hulp inroept van een buurvrouw omdat u bepaalde dingen niet meer of nog niet zelf kunt doen dan kan daar een mantelzorgvergoeding tegenover staan. Huurt u voor een dagdeel in de week een huishoudelijke hulp in omdat u dat zelf niet meer kunt als gevolg van de geleden schade dan rekenen wij dat uit, afhankelijk van hoe lang u dat nog zou willen doen. Tot uw 70ste levensjaar? Dan heb je het al gauw over enkele tienduizenden euro’s. Zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen van wat wij advocaten noemen, het kapitaliseren van de schade op de langere termijn. De kosten van fysiotherapie, ook een goed voorbeeld, de eerste tien behandelingen worden vaak nog wel vergoed. Maar het eigen risico is dan wel op. En wat als u nog jarenlang fysiotherapie nodig hebt? En een timmerman of schilder? Of een aangepaste auto?

Als het begrip smartengeld ter sprake komt zijn cliënten vaak teleurgesteld: ‘In Amerika krijg je al miljoenen als je valt over een te hoge stoeprand. En nu willen ze mij afschepen met een armzalige vijfduizend euro.’ In de praktijk is het vaak zo dat smartengeld wordt aangeboden om een hogere schadeclaim te ontlopen. Zeg maar, een goedmakertje voor de geleden schade. In Nederland liggen deze bedragen inderdaad veel lager en de hoogte is afhankelijk van legio factoren, zodat de ene zaak nooit te vergelijken is met de andere. Eén ding is zeker: wij gaan tot het uiterste om de juiste schadevergoeding in uw situatie te claimen.

Bij letselschadezaken is een betrokken advocaat nodig. Eentje die uw emoties erkent en begrijpt. En die deze kan vertalen naar onderhandelen en schadevergoeding. Wij kijken hierbij naar compensatie, naar herstel van de schade. Is het nodig om hierbij een arbeidskundige in te schakelen? Dan gebeurt dat. Hebt u ook na begeleiding door het Bureau Slachtofferhulp behoefte aan psychologische hulp van een letselschadepsycholoog? Schakenraad Advocaten regelt het voor u. Om ook het hele financiële plaatje te kunnen uitrekenen wordt soms een rekenbureau gevraagd tot op de komma uit te rekenen welke financiële schade het ongeval voor u heeft betekent en in de toekomst zal betekenen om de hoogte van de schadevergoeding te bewijzen en kracht bij te zetten.

Een van de meest voorkomende gevolgen van een verkeersongeval zijn whiplashklachten, een klachtenpatroon dat vaak ontstaat na aanrijdingen waarbij krachten inwerken op de nek. Het grote probleem bij whiplash associated disorders, zoals de officiële naam luidt, is dat de ernst van de kwetsuur bewust wordt ontkend of afgedaan als iets wat na een tijdje vanzelf overgaat. Dat is gelukkig ook vaak het geval, maar wij zien in onze praktijk echter ook tal van slachtoffers met whiplash waardoor hun leven totaal wordt ontwricht. Ook in die gevallen kijken wij naar de impact nu én wat de gevolgen zijn voor de toekomst. Schakenraad Advocaten houdt hierbij samen met hun medisch adviseur het hele plaatje in de gaten en handelt daarnaar. Zo nodig tot de Hoge Raad aan toe.