Skip to content

Interne klachtenregeling

Indien u als cliënt ontevreden bent over, of  een klacht  heeft over de dienstverlening van ons kantoor of één van onze advocaten, verzoeken wij u ons hierover schriftelijk of mondeling te informeren. Wij beschouwen als een klacht elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door kantoor of door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

Klachten worden geregistreerd naar de aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

  1. Klachten over werkwijze/bejegening door de advocaat;
  2. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening;
  3. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening;
  4. klachten over praktijkvoering in het algemeen.

Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.

Doel van deze interne klachtenprocedure is als volgt:

  1. eventuele ontevredenheid in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren;
  2. te trachten een gerezen geschil in onderling overleg samen op te lossen;
  3. een helder beeld te krijgen van onze dienstverlening teneinde de kwaliteit daarvan te optimaliseren.

Daartoe worden de klachtenregistratieformulieren jaarlijks door de klachtenfunctionaris verzameld, die vervolgens omtrent de afhandeling van klachten verslag uitbrengt, de gegevens verwerkt en jaarlijks een analyse van de klachten maakt.
De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van de analyse op het kantoor besproken. Zo nodig worden maatregelen ter verbetering voorbereid en gepland.

Zodra u een klacht indient, is de procedure als volgt:

Zowel de klachtenfunctionaris alsmede de betrokken advocaat zullen zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gebracht van uw klacht.
De klachtenfunctionaris zal uw klacht voorleggen aan de beklaagde advocaat in het kader van hoor en wederhoor. Daarna krijgt u van de klachtenfunctionaris een schriftelijke reactie. Indien nodig of indien u daarna daaraan nog behoefte heeft, kan nog een afspraak met de klachtenfunctionaris volgen.

De klachtenfunctionaris zorgt voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht waarbij onder alle omstandigheden geheimhouding wordt gewaarborgd.

Wanneer de klacht niet tot tevredenheid van u kan worden afgehandeld, wordt u gewezen op de mogelijkheid u te wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten te ‘s-Hertogenbosch om daar uw klacht kenbaar te maken of u te wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Inhoud

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.