Skip to content

Interne klachtenregeling

U bent onze cliënt en niet helemaal tevreden over onze dienstverlening, bejegening of iets anders. Dat kan. Wij horen dat dan graag van u, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Vul hiertoe bijgaand formulier in. Uw klacht wordt snel in behandeling genomen.

Klachten worden geregistreerd naar de aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

  1. werkwijze/bejegening door de advocaat;
  2. juridisch inhoudelijke aspecten van de dienstverlening;
  3. financiële aspecten van de dienstverlening;
  4. praktijkvoering in het algemeen.

Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.

Doel van deze interne klachtenprocedure is als volgt:

  1. eventuele ontevredenheid in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren;
  2. te trachten een gerezen geschil in onderling overleg samen op te lossen;
  3. een helder beeld te krijgen van onze dienstverlening teneinde de kwaliteit daarvan te optimaliseren.

Daartoe worden de klachtenregistratieformulieren jaarlijks door de klachtenfunctionaris verzameld, die vervolgens omtrent de afhandeling van klachten verslag uitbrengt, de gegevens verwerkt en jaarlijks een analyse van de klachten maakt.
De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van de analyse op het kantoor besproken. Zo nodig worden maatregelen ter verbetering voorbereid en gepland.

Zodra u een klacht indient, is de procedure als volgt:

Zowel de klachtenfunctionaris alsmede de betrokken advocaat zullen zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gebracht van uw klacht.
De klachtenfunctionaris legt uw klacht voor aan de beklaagde advocaat in het kader van hoor en wederhoor. Daarna krijgt u van de klachtenfunctionaris een schriftelijke reactie. Indien nodig of indien u daarna daaraan nog behoefte heeft, kan nog een afspraak met de klachtenfunctionaris volgen.

De klachtenfunctionaris zorgt voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht waarbij onder alle omstandigheden geheimhouding wordt gewaarborgd.

Wanneer de klacht niet tot uw tevredenheid wordt afgehandeld, wordt u gewezen op de mogelijkheid u te wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten te ‘s-Hertogenbosch om daar uw klacht kenbaar te maken of u te wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Heeft u een klacht?

Inhoud

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.