Skip to content

Opdrachtverlening en tarieven

De opdracht

Voordat u een van onze advocaten een opdracht verleent, heeft deze advocaat met u gesproken over het gehanteerde tarief. Ons kantoor heeft een tarief voor bedrijven en voor particulieren. Als er aanleiding voor is, wijzen wij u op de mogelijkheid van een resultaatsafhankelijk tarief. Uiteraard kunt u dat ook zelf voorstellen. Als een ander dan u zelf de nota betaalt (gefinancierde rechtsbijstand ofwel toegevoegd, werkgever, verzekering) dan wordt dat ook vastgelegd.

De behandelend advocaat geeft u desgevraagd een schatting van de te verwachten kosten. Dit is niet altijd makkelijk en deze opgave moet dan ook worden opgevat als een schatting. U ontvangt maandelijks of per kwartaal een declaratie, zodat u goed kunt bijhouden hoe het met de kosten staat. Als u niet (zelf) de factuur krijgt, ontvangt u desgewenst wel een urenopgave. In toegevoegde zaken krijgt u automatisch een urenopgave.

Uw advocaat licht u ook in over de financiële risico’s. Met name in het geval van een procedure want dan bestaat de kans dat u bij verlies in de proceskosten van de tegenpartij wordt veroordeeld. Ook moeten soms kosten van getuigen of deskundigen worden voorgeschoten; die komen meestal voor rekening van de verliezende partij. Zie ook www.rechtspraak.nl.

De overeenkomst van opdracht

Wij leggen de opdrachtverlening en -aanvaarding met de bijbehorende condities vast in een overeenkomst die zowel door u als ons getekend wordt. Daarin staan ook onderwerpen als aansprakelijkheidsbeperking, klachtrecht, toepasselijkheid Geschillencommissie advocatuur, communicatie en financiële afspraken.

De declaratie

De declaratie die u ontvangt, bestaat uit ons honorarium, verschotten en BTW. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, leges, kosten voor deskundigen en reiskosten. Voor verschotten die moeilijk te specificeren zijn – zoals porti, telefoon, fax en kopieën – betaalt u een vast percentage van 6% over het honorarium, de zogenoemde kantoorkosten (geldt niet voor particulieren).  De verschotten worden onderscheiden in met BTW belaste verschotten en verschotten die daarvan zijn vrijgesteld, de onbelaste verschotten. Over honorarium wordt altijd BTW berekend.

Gefinancierde rechtsbijstand ofwel uw advocaat toegevoegd

Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking komt voor hun particuliere belangen in aanmerking voor een door de overheid gefinancierde (toegevoegde) advocaat. Ons kantoor participeert daarin krachtens een “high trust overeenkomst” met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de voor u geldende grenzen ter zake inkomen en ook vermogen zie www.rechtsbijstand.nl. De in uw geval toepasselijke eigen bijdrage en overige kosten worden wel bij u gefactureerd. Op eventuele griffierechten wordt dan korting verleend. Zie www.rechtspraak.nl. De zogeheten toevoeging vrijwaart niet voor een eventuele veroordeling in de kosten van de wederpartij als u een gevoerde procedure verliest.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een procedure moet volgen, ongeacht of een advocaat verplicht is, heeft u vrije keuze in de persoon van uw advocaat. Als het goed is zult u daar ook op gewezen worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Aansprakelijke wederpartij betaalt

Verzekeraars moeten trouwens ook vaak de advocaat betalen in zaken waarvoor zij aansprakelijk zijn omdat kosten rechtsbijstand onderdeel zijn van de schade. Dat geldt voor de buitengerechtelijke kosten, dus buiten een procedure. In geval van een procedure bepaalt de rechter de hoogte van de kostenveroordeling zoals getuigen, deskundigen en griffierecht. Voor de advocaat-uren geldt per instantie het zogenoemde liquidatietarief (liquidatietarief).

Facturatie

Wij factureren per maand of per kwartaal. De betaaltermijn is doorgaans 3 weken maar staat in de overeenkomst van opdracht. Bij niet betaling gelden onze incassovoorwaarden voor particulieren respectievelijk ondernemers.

De bestede tijd

Bij het berekenen van de bestede tijd werken wij met eenheden van zes minuten, ook als bijvoorbeeld een telefoongesprek korter of iets langer duurt. Deze wijze van (forfaitair) tijd schrijven is getoetst door de Orde van Advocaten. In de praktijk is gebleken dat bijvoorbeeld een telefoongesprek  meer tijd kost dan enkel de duur van dat gesprek (telefoonnotitie maken, vervolgopdracht voor secretaresse of paralegal enz.). Soortgelijk geldt voor correspondentie per post, fax of e-mail.

Het tarief

Op het standaardtarief kunnen correctiefactoren van toepassing zijn zoals het belang van de zaak, de ervaring van de behandelend advocaat, specialistentarief en spoedeisendheid. Achteraf vindt u ons bereid te toetsen op het “value added” ofwel lopen de kosten van uw zaak nog wel voldoende in de pas met de opbrengst. Dit is niet hetzelfde als “no cure no pay” (zie hierna). Dit wordt uiteraard vooraf met u besproken.

Het aantal aan de zaak bestede uren wordt door uw advocaat bijgehouden met vermelding van de  aard van de verrichte werkzaamheden.  U ontvangt bij elke declaratie een gespecificeerde opgave.

Het resultaatstarief

Het resultaatsafhankelijk tarief wijkt af van het gewone tarief en houdt rekening met de kans op succes. Daarbij wordt een minimumtarief afgesproken bij verlies en bij winst. Overigens worden de “verschotten” die aan derden moeten worden betaald volledig in rekening  gebracht.

Schakenraad Advocaten werkt niet op basis van “no cure no pay”. Het percentage dat de advocaat zou toekomen bij een goede afloop staat vaak niet in verhouding tot de geleverde dienst en de bestede uren. Het systeem van “no cure no pay” is (behalve bij letselschadezaken sinds 2014) niet toegestaan door de overheid en de Nederlandse Orde van Advocaten. Een resultaatsafhankelijk tarief is dat wel.

Inhoud

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.