Privacyverklaring

Schakenraad Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schakenraad Advocaten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Uw persoonsgegevens niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Schakenraad Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Leads: verwerking van persoonsgegevens

DoelstellingHet in contact brengen van de persoon met zakelijke relatie.
GrondslagToestemming.
Mondelinge toestemming
Welke
persoonsgegevens
Naam, e-mailadres.
Bewaartermijn
gegevens
Uw gegevens worden na het doorgeven van de lead verwijderd.

Prospects: verwerking van persoonsgegevens

DoelstellingVerkenning van de zaak.
GrondslagToestemming. Mondelinge toestemming en/of de ontvangst van documenten van de prospect ten behoeve van verkenning van de zaak.
Welke persoonsgegevensBij rechtspersonen: naam contactpersoon en zakelijke gegevens Bij natuurlijke personen: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Bewaartermijn gegevens1 jaar nadat is gebleken dat er geen cliëntrelatie tot stand gekomen is.

Cliënten, betrokkenen bij de zaak: verwerking van persoonsgegevens

DoelstellingBehandeling van de zaak.
GrondslagUitvoering van de overeenkomst.
Welke persoonsgegevensNaam, adres, e-mail, telefoonnummer, kopie ID, zaakgegevens, rekeningnummer, tenaamsteling, gegevens wederpartij, gegevens vertegenwoordiger wederpartij, gegevens wederpartij, getuigen.
Bewaartermijn gegevens12 jaar nadat de zaak is afgerond.

Medewerkers: verwerking van persoonsgegevens

DoelstellingUitvoering personeelsadministratie.
GrondslagUitvoering van de overeenkomst.
Welke persoonsgegevensContactgegevens (voorletters, straat, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres), identificatiegegevens (geboortenamen, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer privé, e-mail privé, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, kopie ID, BSN, salarisgegevens, IBAN, formulier loonheffingskorting, gegevens arbeidsrelatie en -contract, burgerlijke status, (contactgegevens partner, aanwezige correspondentie.
Bewaartermijn gegevens5 jaar: alle niet-financiële stukken 7 jaar: alle financiële stukken.

Leveranciers: verwerking van persoonsgegevens

DoelstellingLevering van faciliteiten en/of diensten
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
Welke persoonsgegevensNaam en e-mail contactpersoon. 
Bewaartermijn gegevens1 jaar na beëindiging van de zakelijke relatie.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Schakenraad Advocaten, indien noodzakelijk, ook gebruik van (derde) verwerkers. Hiervoor wordt dan een verwerkersovereenkomst opgesteld met daarin afspraken hoe persoonsgegevens volgens de AVG worden verwerkt en hoe de beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Schakenraad Advocaten geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij doorgifte wettelijk verplicht is. Schakenraad Advocaten maakt gebruik van derden voor:

 • het verzorgen van de financiële administratie;
 • het verzorgen van de personeelsadministratie.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die onze persoonsgegevens buiten de EER verwerken, tenzij dit plaatsvindt volgens hetzelfde beveiligingsniveau als vereist binnen de EER.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Schakenraad Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan hierboven bij de verwerkingen beschreven.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie. Indien u niet wilt dat Schakenraad Advocaten een cookie op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Rechten omtrent uw gegevens

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Schakenraad Advocaten en haar verwerkers of wilt u bezwaar maken, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden. Een verzoek doen tot:

 • inzage van uw persoonsgegevens en hoe deze verwerkt worden door een kopie hiervan
 • te vragen;
 • rectificatie van onjuiste of onvolledige weergave van de persoonsgegevens;
 • gegevenswissing van persoonsgegevens (hierbij nemen wij wel de wettelijke bewaartermijnen in acht);
 • beperking van de verwerking indien deze onjuist of onvolledig plaats vindt;
 • gebruikmaking van het recht op overdraagbaarheid van de gegevens aan uzelf of een
 • andere partij;
 • gebruikmaking van het recht van bezwaar.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Meent u dat door Schakenraad Advocaten een inbreuk is gemaakt op uw privacyrechten, zoals bepaald in de AVG, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen van het privacystatement

Schakenraad Advocaten kan dit privacystatement aanpassen. Op de website staat altijd de meest actuele versie.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Schakenraad Advocaten
Mevrouw mr. Marie-José Spieringhs
Nachtegaallaan 10-12
5611 CV EINDHOVEN
(040) 244 76 08
balie@blenditdev.nl

Inhoud