Welke wetswijzigingen en wetsvoorstellen zijn er per 1 juli 2021?

Minimumloon

Het minimumloon gaat per 1 juli 2021 omhoog naar € 1701,- bruto per maand voor een 21-jarige of ouder.

Wijziging in de regeling voor oproepovereenkomsten

Op 1 januari 2020 heeft de wetgever bepaald dat een werkgever aan oproepkrachten, die een jaar in dienst zijn, een vast aantal uren moet aanbieden, te weten minimaal het zelfde aantal uren als de werknemer gemiddeld in het jaar ervoor heeft gewerkt. De werknemer hoeft de vaste omvang niet te accepteren, hij kan kiezen voor een oproepcontract.

De regeling is per 1 juli 2021 zo aangepast, dat áls de werknemer het aanbod van vaste arbeidsomvang wil accepteren, hij dat binnen een maand moet doen. De vaste arbeidsomvang gaat dan in de eerste dag van de 15e maand van de arbeidsovereenkomst. Eerder mag, maar later niet.

Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

De regeling is in werking getreden 1 januari 2021 voor zover het bedrijven met minder dan 25 werknemers betreft, die worden beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever. De bedoeling is dat de compensatieregeling ook geldt voor werkgevers met een klein bedrijf, die te ziek zijn om hun bedrijf voort te zetten. UWV kampt echter met uitvoeringsproblemen.

Wetsvoorstel: bedrijfsarts leidend bij RIV (re-integratieverslag)toets
Bij de aanvraag van een WIA-uitkering door de werknemer moet de werkgever het re-integratieverslag (RIV) overleggen. Daarin staan alle re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. De bedoeling is dat met ingang van 1 september 2021 niet langer de verzekeringsarts van UWV het advies van de bedrijfsarts beoordeelt, maar dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend is bij de RIV-toets door UWV. Het is de vraag of de ingangsdatum wordt gehaald.

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid, wijziging Arbeidsomstandighedenwet
Het doel van dit wetsvoorstel is om het gesprek tussen werkgever en werknemers te starten over bereikbaar en onbereikbaar zijn buiten werktijd en daarbij passende maatregelen te nemen. Op deze wijze wil de wetgever het risico van uitval tegengaan door het gevoel van continu bereikbaar (te moeten) zijn. Bedoelde datum inwerkingtreding 1 januari 2022.

Wetsontwerp wet werken waar je wilt/wijziging wet flexibel werken

De werknemer kan op grond van dit voorstel, naast een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur, ook een verzoek indienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidsplaats. Dit zal zich in de praktijk toespitsen op thuiswerk. Het ontwerp vermeldt dat de werkgever dat toestaat tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Datum inwerkingtreding onbekend.

Steunmaatregelen wegens Corona

Diverse steunmaatregelen wegens Corona worden verlengd per 1 juli 2021.

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

Met wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten wil men intermediairs verplichten tot een werkwijze, die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop. Datum inwerkingtreding onbekend.

Voor nadere informatie over arbeidsrechtelijke kwesties kunt u contact op nemen met Schakenraad Advocaten.