Slachtofferzaken

U bent slachtoffer geworden van een gewelds- of zedenmisdrijf...

Als slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf hebt u schade geleden; zowel materieel als immaterieel. Het is logisch dat u op de eerste plaats erkend wil zien dat u het slachtoffer bent van een criminele activiteit van een ander mens of andere mensen. Dat is op zichzelf al schokkend genoeg. Pas in tweede instantie maakt u zich druk over de geleden schade die u vergoed wilt krijgen. Als benadeelde partij kunt u zich – zoals dat heet – voegen in het strafproces tegen de verdachte.

Uw rechten als slachtoffer
De afgelopen jaren heeft het slachtoffer veel meer rechten gekregen dan vroeger. In het strafproces kunt u gebruikmaken van uw spreekrecht en u kunt u zelfs uitlaten over de hoogte van de straf die de verdachte opgelegd zou moeten worden. Ook krijgt u inzage in het strafdossier en kunt u, indien gewenst, anderen het woord laten doen. Wat u in de rechtszaal zou willen zeggen, maar misschien niet kunt als het zover is, kunt ook op schrift laten zetten. Slachtofferhulp helpt u daarbij. De rechter is verplicht om uw geschrift in het dossier op te nemen. U wordt dus nauw betrokken bij het strafproces. Uw advocaat staat u hierin met raad en daad terzijde. U bent overigens tot niets verplicht. Het gaat erom dat u de mogelijkheid krijgt om uw verhaal te doen. Het kan de verwerking van wat er gebeurd is veel goed doen.

Schadevergoeding
Diegene die het strafbare feit heeft gepleegd is in dit geval aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden. Maar dat moet dan nog wel even door de rechter bevestigd worden. En die zal zich ook moeten uitspreken over de hoogte van de vergoeding. Overigens, u rijdt als het ware gratis mee in het strafproces als er sprake is van ernstig letsel of een zedenzaak. Aan de voeging zijn dan geen kosten verbonden. De rechter kan uw verzoek naast zich neerleggen en doorverwijzen naar een civiele rechter. Aan uw advocaat de opdracht om ervoor te zorgen dat de rechter het verzoek wel moet toewijzen. Schakenraad Advocaten heeft hier een hoge successcore.

Krijgt u een schadevergoeding toegekend, wordt deze vaak geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Gebeurt dit niet binnen acht maanden door het CJIB, dan betaalt de Overheid vaak het gehele bedrag uit. Zelf hoeft u hier niets voor de regelen; dat is het werk van uw advocaat.

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten