Lagere rente = hogere schadevergoeding!

In letselschadezaken staan wij als advocaten vaak voor de lastige taak om ingewikkelde zaken op het gebied van het berekenen van schade simpel uit te leggen aan degene die de schadevergoeding gaat ontvangen. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde ‘rekenrente’.

Rekenrente

Onderdeel van de letselschade is in veel gevallen de schade die in de toekomst nog geleden gaat worden. Als dit bedrag aan toekomstschade in één keer wordt uitbetaald bij het sluiten van de letselschadezaak en vervolgens ‘weggezet’ door de begunstigde, dan kan diegene daar een bepaald rendement uit halen. Dat zou betekenen, dat na een aantal jaren uiteindelijk een groter bedrag zou zijn ontvangen dan daadwerkelijk aan schade zou worden geleden. Jarenlang werd in de letselschadepraktijk aangenomen, dat een gemiddeld te behalen rendement 6% zou zijn.

Om dit te corrigeren moet dus een lagere schadevergoeding worden uitbetaald om uiteindelijk, inclusief het te behalen rendement, uit te komen op hetzelfde schadebedrag. Maar aan de andere kant moet dan natuurlijk ook rekening gehouden worden met het gegeven dat geld in de loop der jaren minder waard wordt (inflatie). De formule die wordt gebruikt om deze correctie toe te passen wordt de rekenrente genoemd.

Lage rendementen

Al sinds het begin van deze eeuw worden er in het algemeen geen rendementen van 6% meer behaald, en al helemaal niet op de korte termijn. Sterker nog, op de korte termijn zie je tegenwoordig dat de inflatie hoger is dan de rente! Dat zou dus betekenen dat er meer schade moet worden vergoed dan iemand daadwerkelijk zal lijden, om zodoende voldoende over te houden om jaarlijks opnamen te kunnen doen ter hoogte van de te lijden schade.

Belangenbehartigers van slachtoffers proberen dus al jaren om verzekeringsmaatschappijen en rechters over te halen uit te gaan van veel lagere rendementen en dus aangepaste rekenrentes. Een andere rekenrente (uitgaand van een laag te ontvangen rendement) kan bij hoge schadevergoedingen namelijk een heel groot verschil maken voor de uiteindelijke schadevergoeding die iemand zal gaan ontvangen. Dit wordt vaak enorm onderschat!

Nieuwe ontwikkelingen

Maar er gloort hoop voor slachtoffers: er is inmiddels een richtlijn ontworpen waaraan verzekeraars zich in principe moeten gaan houden, waarbij wordt uitgegaan van veel lagere rendementen voor de korte, middellange en lange termijn. Deze richtlijn is recent zelfs al meerdere keren toegepast door rechters, ondanks het feit dat deze zich nog in de conceptfase bevindt. Dat zegt veel over de behoefte aan rekenregels die realistisch zijn voor de tegenwoordige tijd.

Uw advocaat weegt in iedere zaak steeds af welke rekenrente op uw zaak van toepassing is.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp